ระบบองค์ความรู้ :: ผ้าพื้นเมืองสี่เผ่าไทศรีสะเกษ

การจัดการองค์ความรู้เรื่องผ้าพื้นเมืองประจำกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อให้มีระบบสารสนเทศเผยแพร่องค์ความรู้ที่คนรุ่นหลังสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา อันจะนำมาซึ่งการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาของชาวสี่เผ่าไทยต่อไป

ชาติพันธุ์

ในจังหวัดศรีสะเกษ มีชุมชนหลายกลุ่มตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการอพยพย้ายครัวเข้ามาของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันยังคงปรากฏลักษณะเฉพาะทางกายภาพและวัฒนธรรมของกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่ กลุ่มคนดังกล่าวได้แก่ ชาวลาว ชาวเขมร ชาวกูย (หรือส่วยหรือกวย) และเยอ

ชาติพันธุ์เขมร

การแต่งกายของชาติพันธุ์เขมร

news image
ชาติพันธุ์ส่วย

การแต่งกายของชาติพันธุ์ส่วย

news image
ชาติพันธุ์ลาว

การแต่งกายของชาติพันธุ์ลาว

news image
ชาติพันธุ์เยอ

การแต่งกายของชาติพันธุ์เยอ

news image

คลังภาพ

บทความ

เสื้อแซวศรีสะเกษ

การทำเสื้อแซวประกอบด้วยหลายขั้นตอน โดยหากไม่นับรวมการเลี้ยงหนอนไหมจนกระทั่งได้เป็นเส้นไหมมา จะเริ่มจากก...

  • 16 ม.ค. 2563

การดูแลรักษาผ้า

คนไทยหันมานิยมใช้ผ้าไหมกันมาก แต่บางคนก็ยังกล้าๆ กลัวๆ ไม่ยอมซื้อผ้าไหมมาใช้เพราะเห็นว่าเป็นของแพงที่มี...

  • 16 ม.ค. 2563

วิธีการทอผ้า

การทอผ้านั้นต้องอาศัยฝีมือและความรู้ความชำนาญ ของผู้ทอเป็นอย่างมาก เป็นงานศิลปะที่มีอยู่เพียงชิ้นเดียวใ...

  • 16 ม.ค. 2563